Rólunk


Az intézményrendszer bemutatása

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tankerület megnevezése: Nyíregyházi Tankerületi Központ

OM azonosító: 202803

Hivatalos neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27.

Ügyviteli telephelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27.

Megyei tagintézmény: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Megyei Tagintézménye

Ügyviteli telephelye: 4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2/A.

Fenntartó Intézmény neve, címe, elérhetősége:
Nyíregyházi Tankerületi központ,
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b,
Tel.: 06-42-795-315, e-mail: nyiregyhaza@kk.gov.hu
Tankerületi Igazgató: Gaszperné Román Margit

Az intézmény általános jellemzői

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat létrejött, a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 84.§ (7) bek. alapján, a tankerület által felterjesztett, intézményi átszervezést követően.

A megyei szakszolgálati intézmények (nevelési tanácsadók, korai fejlesztő központok) a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről alapján, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézménye, ill. tagintézményei lettek.

Egy Székhelyintézmény, egy Megyei Tagintézmény, 13 járási Tagintézmény, valamint ezekhez tartozó négy Telephely integrálódott megyénkben. A székhelyintézmény és tagintézmények az állami köznevelési feladatellátás keretében nyújtják szolgáltatásaikat.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat fenntartója a Klebelsberg Központ Nyíregyházi Tankerülete.

A pedagógiai szakszolgálatok működésére vonatkozó jogszabályok

A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről meghatározza, hogy a köznevelés közszolgálat. Ez esetünkben annyit jelent, hogy minden gyermek számára hozzáférhető és ingyenes. A köznevelési rendszer intézményei között működik a pedagógiai szakszolgálati intézmény. A pedagógiai szakszolgálat, a nevelési-oktatási intézményeket segíti feladatainak ellátásában.

Szakmai alapdokumentuma az alapító okirat. Működését, belső és külső kapcsolatait a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. A köznevelési intézmény köteles a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, a statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat szolgáltatni.

A jogszabályok betartására kell törekednünk az alábbi területeken:

- A szakszolgálati ellátásban érvényesülnie kell annak a gyermeki jognak, hogy minden gyermek az adottságainak megfelelően kell, hogy ellátásban részesüljön.

- A szakszolgálatok a nevelési-oktatási intézményeken kívül szoros kapcsolatot tartanak fenn a járási hivatallal, amely kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével a szakértői vizsgálaton jelenjen meg.

- A pedagógiai szakszolgálatokban szakirányú felsőfokú végzettségű szakember végzi feladatait. Alkalmazásuknak feltételeit a fenti jogszabály és a szakszolgálatok működési rendelete írja elő.

- A hátrányokkal küzdő gyerekek időben való kiszűrése, ellátása, kísérése a szakszolgálat alapfeladata. Az esélyegyenlőség biztosítása a nevelésben és oktatásban, nem csak elvként kell, hogy megjelenjen.

- Az emberi erőforrások minisztere 15/2013.(II.23.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről (továbbiakban: Rendelet) fenntartótól függetlenül terjed ki a pedagógiai szakszolgálatokra, köznevelési intézményekre, állami intézményfenntartó központokra. A Rendelet a szakszolgálati alapfeladatok kereteit, feltételeit határozza meg. A Rendelet határozott célja, hogy minden gyermekhez eljusson az alapellátás, bárhol éljen is az országban. A pedagógiai szakszolgálatok működését meghatározó szabály átfogó szabályozást tartalmaz az egész szakszolgálati rendszer feladatainak ellátásával, működésének formáival, illetékességével kapcsolatban, tartalmazza a vizsgálati protokoll és eljárásrendet, létszámhatárokat. A Rendelet a szakszolgálati rendszer jogi alapdokumentuma. Fent nevezett jogszabályokon túl, több olyan fontos szabályzó van, amely jogi hátteret ad a törvényes működéshez:

- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

- Az emberi erőforrások minisztere 15/2013. (II.26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

- Az emberi erőforrások miniszterének 36/2012. (XI.14.) EMMI rendelete- 2. A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosítása

- A nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

- Az új Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény)

- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

- 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (Kjt. végrehajtási rendelete)

- 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus - továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről

- 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről

- 1991.évi LXIV. törvény - A Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. nov. 20-án kelt. Egyezmény kihirdetéséről - 23. cikk

- 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

- 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

- 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

- 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

- 8/2013. (I.30.) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

- Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe

- Gyógypedagógusok Etikai Kódexe

- Logopédusok Etikai Kódexe

- KLIK elnöki utasítások